خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا در گفتگويی با دکتر سُلی شاهوار، استاد دانشگاه در بخش تاريخ خاورميانه در دانشگاه حيفا در اسرائيل،  چشم انداز مناسبات سه کشور ايران، اسرائيل و آمريکا را مورد بررسی قرار داد.

سپس در نيمه دوم برنامه خط های تلفنی استوديو بروی شنوندگان باز شد تا بطور مستقيم و زنده نظرات و پرسشهای خود را با ميهمان برنامه در ميان بگذارند.