در انفجار بمبی در نزديکی پادگان های نظامی در "ماخاچاکلا" پايتخت جمهوری داغستان در جنوب روسيه، چهار تن جان باختند و حدود هشت نفر زخمی شدند.

به گفته مقامات بمب زمانی منفجر شد که سربازان در يک ناحيه در جستجوی ابزار انفجاری بودند. آنها گفتند دو تن از کشته شدگان سرباز و بقيه غير نظامی بودند.

خبرگزاری ايتار تاس می گويد پليس شش نفر را در ارتباط با انفجار دستگير کرده است.