هورست کهلر، رئيس جمهور آلمان روز بيست و يکم ماه ژوئيه اعلام کرد که انتخابات در آن کشور يکسال زودتر از موعد در هيجدهم ماه سپتامبر انجام خواهد گرفت.  حميده آرميده از صدای آمريکا در مورد انتخابات آلمان ، احزاب سياسی آنکشور و سياست های خارجی احزاب .با دکتر احمد طهماسبی متخصص امور سياسی آلمان گفتگوئی انجام داده است که ميشنويد