در اوکراين، صدها نفر با برپا کردن تظاهراتی در برابر يک کارخانه بزرگ فلزکاری، به اقدام دولت در به دست گرفتن کنترل آن اعتراض کردند.

گزارش های تلويزيونی همچنين ده ها افسر پليس را که در خارج از کارخانه در شهر نيکوپول در جنوب اوکراين صف کشيده بودند نشان داد.

يکی از تظاهرکنندگان، داماد لئونيد کوچما رئيس جمهوری سابق بود.