عراقی ها امروز برای قريب هزار زائر شيعه ای که ديروز حين عبور از روی پلی در بغداد برای شرکت در يک آئين مذهبی، يا زير دست و پا ، و يا پس از افادن به رودخانهو غرق شدن کشته شدند، آئين های خاکسپاری و يادبود برپا ساخته اند.

چادرهای ويژه اين آئين ها در محلات شيعه نشين بغداد، از جمله در شهرک صدر دائر بود.

 مقامات ميگويند بسياری هنوز در جستجوی خويشان و آشنايان خود هستند، و اجساد بيشتری از رودخانه دجله بيرون آورده ميشود.

 وحشت و شلوغی منجر به زير دست و پارفتن و شکستن نرده پل و افتادن زائران به رودخانه هنگامی رخ داد که شايعه حضور يک بمب انداز انتحاری در ميان جمعيت قوّت گرفت. اما  خبرنگار صدای  آمريکا در  بغداد ميگويد بعضی از مقامات عراقی و  افراد ارتش  آمريکا  جزئيات  واقعه را زير  سوال  برده اند.

کودکان، خردسالان و زنان جزو قربانيان بودند.

 در همين حال ارتش آمريکا از يک حمله هوائی ديگر عليه شورشيان به شهرک غربی حسيبه خبر داده است . ساختمانی که در اين شهرک توسط شورشيان برای برنامه ريزی و انجام حملات مورد استفاده قرا ميگرفت در بمباران نابود شد.