گروهی بنام «کميته ضد احمدی نژاد» که مقر آن در نيويورک است به تازگی تشکيل شده، که سرگرم تهيه مقدمات برگزاری تظاهراتی بر عليه ورود رئيس جمهوری اسلامی ايران به آمريکا است. خانم شيرين نريمان، از مسئولين اين کميته در گفتگو با خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا درباره اهداف اين کميته توضيحاتی می دهد که توجه شما را به آن جلب می کنيم.