مقامات سوريه می گويند آنها مايل هستند با تحقيقات سازمان ملل متحد در باره ترور رفيق حريری نخست وزير سابق لبنان همکاری کنند.

خبرگزاری های فرانسه و رويترز گزارش می دهند اين موضوع را يک مقام نامشخص سوريه روز جمعه و يک روز پس از آن عنوان کرد که يک مقام ارشد سازمان ملل متحد گفت دمشق درخواست های کمک به تحقيقات را ناديده گرفته است.