مقامات بريتانيائی از تايلند خواستار استرداد يک مرد الجزايری شده اند که برای ارتباط با حملات هفتم ژوئيه به شبکه حمل و نقل عمومی لندن مورد ظنّ است.

پليس تايلند اوايل هفته " اتمنيا ياشين " را برای داشتن صد و هشتاد گذرنامه جعلی فرانسوی و اسپانيائی بازداشت کرد.

يک روزنامه تايلندی ميگويد آقای ياشين در فراهم ساختن اسناد جعلی سفر برای تروريست هائی که حملات منجر به کشته شدن پنجاه و دو نفر را انجام دادند مورد ظنّ است.

رئيس پليس تايلند ميگويد مقامات بريتانيائی ميخواهند بدانند آقای ياشين با حملات چه ارتباطی داشته است . تايلند يکی از مناطق شناخته شده برای تهيه و فروش اسناد جعلی است.