دکتر مهرداد درويش پور، استاد دانشگاه استکهلم، پژوهشگر، جامعه شناس و فعال سياسی در گفتگو با همکارمان ابراهيم بی پروا به ارزيابی کابينه احمدی نژاد می پردازد.

در برنامه شنبه شب، بخش ديگری از اين گفتگو را به آگاهيتان خواهيم رساند: