پاپ بندیکت شانزدهم، رهبر کاتولیک های جهان و هشیار زباری وزير امور خارجه عراق روز پنجشنبه در اقامتگاه پاپ در حومه رم ملاقات کردند و در باره پیش نویس قانون اساسی عراق و آزادی مذهب در آن کشور به تبادل نظر پرداختند.

یک سخنگوی واتیکان می گويد پاپ بر اهمیت به وجود آوردن یک جّو گفت و شنود درعراق که در آن تمام گروه های مذهبی و بخش های گوناگون جامعه بتوانند در باره آينده کشور اظهار نظر کنند، تاکید گذاشت.

مسیحيان حدود سه درصد جمعیت عراق را تشکيل می دهند. وزير امور خارجه عراق با وزير امور خارجه واتیکان نیز ملاقات کرد.

واتیکان با حمله به عراق به شدت مخالف بود و پاپ جان پال دوم فعالانه برای جلوگیری از آن تلاش کرد.