انفجار دو بمب روز پنجشنبه پایتخت جمهوری " اینگوشتیا" در جنوب روسيه را تکان داد، یک تن را کشت و شماری ديگر، از جمله نخست وزير منطقه را مجروح کرد.

مقامات می گويند بمب ها در فاصله ۱۰ ثانیه از یکديگر در بازاری منفجر شد، اتومبیل حامل " ابراهیم ماسلاگوف" نخست وزير را درهم کوبيد، او مجروح شد و یکی از محافظانش جانسپرد.

 " اینگوشتیا" با جمهوری چچن، که حدود یک دهه صحنه نبرد بین نیروهای جدائی خواه و سربازان فدرال روسيه بوده است، هم مرز است.