جان هوارد نخست وزير استراليا ميگويد آماده است به مدارس اسلامی و مساجد جاسوس بفرستد تا مبلّغين و حاميان تروريسم را پيدا کند.

آقای هوارد گفت کانبرا نمی خواهد در آزادی و اَعمال مذهبی دخالت کند اما تاکيد کرد که دولت حق دارد بداند آيا در جامعه اسلامی عواملی هستند که تروريسم را تبليغ ميکنند؟

 نخست وزير استراليا اين موضوع را امروز و بفاصله يک روز پس از ملاقات با يک گروه از رهبران معتدل و ميانه رو اسلامی مطرح ساخت.

 در همين حال يک رهبر اسلامی مدافع حقوق مدنی بنام وليد کادوس گفت اظهارات آقای هوارد صرفا به ايجاد فاصله ميان دولت و جامعه اسلامی منجر خواهد شد.

اما برندان نلسون وزير آموزش گفت مسلمانانی که ارزش های استراليا را قبول ندارند بهتر است از آن کشور خارج شوند.