برگزار کنندگان انتخابات پارلمانی ماه آينده در افغانستان می گويند کارهای مربوط به فراهم آوردن تدارکات رای گيری به خوبی پيش می رود و قول می دهند برای نشانه گذاری انگشت رای دهندگان، به منظور جلوگيری از دوبار رای دادن از مرکّبی که به آسانی پاک نمی شود استفاده خواهد شد.

" ريچارد آت وود" مسئول اجرائی کميسيون مشترک تنظيم انتخابات افغانستان، روز چهارشنبه در کابل گفت مسئولان رای گيری فقط از مرکّبی که پاک نمی شود استفاده خواهند کرد.