امروز سه شنبه فاز سوم مانورهای روسيه و چين آغاز شد که شامل تمرينات تيراندازی زنده در شبه جزيره شاندونگ در شرق چين است.

حدود ١۰۰۰۰ تن از نفرات نيروهای زمينی، دريائی، و هوائی در اين نخستين مانور نظامی مشترک بزرگ دو کشور که "مأموريت صلح ٢٠٠۵" ناميده شده شرکت دارند.

امروز قرار است وزير دفاع روسيه به چين آمده و اين آخرين فاز مانورها را مشاهده کند. مطبوعات چين گزارش ميدهند که اين عمليات شامل گشودن آتش با استفاده از مهمات زنده از طريق هواپيما و کشتی های نظامی است که بخشی از فرود خاکی و آبی در شبه جزيره شاندونگ است.

مانورهای مشترک ۸ روزه در روز پنجشنبه در شهر بندری ولادی وستک روسيه آغاز شدند. آمريکا بعنوان ناظر شرکت ندارد، در عين آنکه ميگويد از نزديک اين تمرينات را تحت نظر دارد.