پرزيدنت بوش می گويد خروج اسرائيل از۲۵ شهرک يهودی نشين در سرزمين های فلسطينی، تحرکی درخاورميانه به وجود آورده است وبه مردم فلسطينی اميد بخشيده است.

رئيس جمهوری آمريکا اين سخنان را روز سه شنبه واندکی پس ازاخراج آخرين دسته ازمقاومت کنندگان يهودی از دو شهرک درکرانه باختری رود اردن به عمل آورد.

پرزيدنت بوش اظهارداشت گام بعدی، تشکيل يک دولت کارآی فلسطينی درنوارغزه است که پاسخگوی مردم خود باشد.

نيروهای اسرائيل روز سه شنبه راه خود را به سوی موانع وسنگرهای مستقر دراطراف دوشهرک " سونار" و "هومش" درکرانه باختری رود اردن بازکردند وبا توسل به زور، صدها معترض را ازمنطقه راندند.

ساکنان دوشهرک يهودی نشين ديگردرکرانه باختری رود اردن، پيشتربه طورداوطلبانه شهرک های خود را ترک گفته بودند. اسرائيل دراقدامی برای پايان دادن به اشغال 38 ساله سرزمين های فلسطينی، روزدوشنبه تخليه کليه ۲۱ شهرک يهودی نشين درنوارغزه را تکميل کرد. اسرائيل می گويد خانه هائی که در۲۵ شهرک يهودی نشين احداث شده اند، ظرف ۱۰ روز منهدم خواهند شد