با گزارش هايی مبنی بر پايان گرفتن اعتصاب غذای اکبر گنجی، روزنامه نگار زندانی در تهران، آقای دکتر نعمت احمدی وکيل دادگستری و وکيل شماری از زندانيآن سياسی در گفتگويی با خبر نگار بخش فارسی صدای آمريکا به تشريح اهداف اعتصاب غذای گنجی پرداخت و در بخش دوم اين گفتگو پيرامون نامه دبير کل سازمان ملل متحد برای آزادی گنجی توضيحاتی داد که توجه شما را به شنيدن آن جلب می کنيم.