در پاکستان، نيروهای امنيتی در جريان حملات شبانه در منطقه قبيله ای وزيرستان شمالی، ١٠ ستيزه گر مظنون را دستگير کرده اند و مقدار زيادی اسلحه به دست آورده اند.

اطلاعيه ارتش حاکی است هفت مظنون در ناحيه " مرا دين" در دره " شاوال" و سه نفر در ديگر بخش های منطقه دستگير شدند.

اطلاعيه اضافه می کند مخزن اسلحه، شامل نارنجک، مسلسل و اونيفورمهای کماندوئی، و نيز لباس های زنانه و کلاه گيس، در يک ساختمان متروکه، که به يک مدرسه اسلامی شباهت داشت، کشف شد.