ميزبان برنامه، دکتر ابراهيم بی پروا، با دکتر جواد واحدی، کارشناس مسايل اتمی و استاد دانشگاه آخرين تحولات مربوط به برنامه های هسته ای ايران و آينده مذاکرات را مورد بررسی قرار داد.

سپس در نيمه دوم برنامه خط های تلفنی استوديو بروی شنوندگان باز شد تا بطور مستقيم و زنده نظرات و پرسشهای خود را با ميهمان برنامه در ميان بگذارند.