به مشروح گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا در باره پيام جوانان کاتوليک و ارتدوکس عراقی به پاپ و همچنين محدوديت شرکت جوانان کاتوليک پاکستانی در کنفرانس جهانی جوانان در آلمان توجه فرمائيد.