در پی نامه دبير کل سازمان ملل متحد به رئيس جمهوری ايران در رابطه با اکبر گنجی، روزنامه نگار زندانی و بيمار، آقای محمود رفيع، دبير جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران، مقيم برلن، در گفتگوی تلفنی با خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا اهميت اين نامه را بررسی می کند.