انفجار چند بمب در افغانستان توسط شورشيان موجب کشته شدن چهار سرباز آمريکائی، دو پليس افغان، و مجروح شدن دو مقام سفارت آمريکا شده است.

 يک بمب جاده ای در ولايت جنوبی زابل بامداد امروز چهار سرباز آمريکائی را کشت و سه سرباز ديگر را مجروح کرد.يک فرمانده آمريکائی گفت انفجارها موجب تضعيف عزم نيروهای ائتلاف نخواهدشد.

در بخشی ديگر از ولايت زابل دو پليس افغان در انفجاری مشابه کشته شدند.

در همين حال در حومه غربی کابل، يک بمب جاده ای در نزديکی کاروانی از خودروهای سفارت آمريکا منفجر شد و دو مقام سفارت جراحاتی سطحی برداشتند.

در ولايت جنوبی قندهار نيزافراد مسلّح سوار بر موتورسيکلت يک روحانی طرفدار دولت را کشتند، و در ولايت شرقی کونار، شورشيان دو تانکر نفت کش حامل سوخت برای بايگاه نظامی آمريکا را مورد حمله قرار دادند.