دولت اندونزي مي گويد در سياستي که اجازه مي دهد مجازات تروريست هاي محکوم تخفيف داده شود، بازنگري خواهد کرد.

ابو بکر بشير، ملاي مسلمان افراطي و ۱۸ تروريست اسلامي ديگر در بمب گذاري هاي بالي در سال ۲۰۰۲ گناهکار شناخته شده اند، با اين حال درمجازات هاي آنها هفته پيش ، به عنوان بخشي از آئين هاي روز استقلال اندونزي، سه تا چهار ماه و نيم تخفيف داده شد.

 مقامات اندونزي مي گويند دولت سرگرم بررسي پيشنهادي است که زندانيان محکوم براي ارتکاب خلافکاري هاي جدي، از جمله جرائم تروريستي ، را از کاهش هاي آينده دوره زندان، مستثني خواهد ساخت.