خانم فرشته بلورچی نماينده شورای مقاومت در آلمان در يک کنفرانس مطبوعاتی روز جمعه نوزدهم ماه اوت پرده از پرونده اتمی ايران برداشت.

در خاتمه کنفرانس، نسرين مهدوی خبرنگار صدای آمريکا در آلمان با او گفتگوئی انجام داد که اکنون می شنويد: