روز پنج شنبه دومين روزی بود که سربازان اسرائيل دست به تخليه اجباری يهودی نشينان در نوار غزه زدند. آقای منوچهر اميدوار، کارشناس مسائل خاور ميانه، در گفتگويی با حميده آرميده، گزارشگر صدای امريکا، مسائل و مشکلات منطقه را بررسی می کند.