رئيس جمهوری سری لانکا از نروژ درخواست کرده است مذاکرات فوری با شورشيان " تاميل تايگر" را ترتیب دهد.

نروژ به عنوان ميانجی صلح بی ن دو طرف عمل می کند و دفتر " چاندری کا کوماراتونگا" روز پنجشنبه بی انی ه ای صادر کرد که در آن گفته می شود رئيس جمهوری برای بررسی اجرای عملی آتش بس به منظور جلوگيری از قتل های بی شتر، خواهان تشکيل چنی ن جلسه ای شده است. ای ن درخواست پس از آن به عمل می آيد که پارلمان سری لانکا ، تصوی ب کرد وضعی ت فوق العاده در کشور را که در پی ترور "لکشمن قدير گامار" وزير امور خارجه در هفته گذشته،  برقرار شد، تمدید شود.