در پی وخيم تر شدن وضع جسمانی منوچهر محمدی زندانی سياسی در اوين آقای عليرضا رنجبر، عضو کميته پی گيری اعتصاب غذای منوچهر محمدی،  در گفتگو با خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا آخرين تحولات اعتصاب غذای منوچهر محمدی را مورد بررسی قرار می دهد.