ستيزه گران طالبان در افغانستان تهديد کرده اند يک مهندس لبنانی را که ربوده اند خواهند کشت، مگر اين که کارفرمای ترک او ظرف ٢٤ ساعت از کشور خارج شود.

مهندس که احمد رضا نام دارد در يک طرح جاده سازی که هزينه آنرا آمريکا تامين کرده است کار می کرد.

روز سه شنبه مردی که خود را سخنگوی طالبان معرفی می کرد گفت اگر شرکت ساختمانی ترک تا روز چهارشنبه افغانستان را ترک نکند يا تا آن زمان برای خروج آماده نشود، او کشته خواهد شد.

مهندس احمد رضا شامگاه يکشنبه هنگام رانندگی در بزرگراه کابل – قندهار ربوده شد. مقامات تا کنون نتوانسته اند با آدم ربايان تماس بگيرند، اما می گويند دولت برای تامين آزادی او تلاش می کند.