هيئتی از يک ايالت منطقه غرب ميانه آمريکا به کوبا رفته است تا مذاکراتی جهت فروش محصولات کشاورزی به آن جزيره کمونيستی انجام دهد.

ديو هاينمن فرماندار نبراسکا رياست اين مأموريت ايالتی را بعهده دارد. اين گروه که روز يکشنبه برای ديدار چهار روزه خود به هاوانا رسيد، اميدوار است لوبيا و گندم و ذرت نبراسکا را به کوبا بفروشد. تحريم ٤٠ ساله کوبا بيشتر تجارت بين دو کشور را سد  ميکند، و دولت بوش سعی در تنگ تر کردن محدوديت های مسافرتی و بازرگانی بر ضد هاوانا داشته است.

در عين حال قانون سال ٢٠٠٠ اجازه فروش نقدی غذا، و محصولات کشاورزی و پزشکی به کوبا را ميدهد. نمايندگان ايالات ديگر آمريکا نيز برای مأموريت های بازرگانی به کوبا سفر کرده اند. سال گذشته آمريکا ٤٠٠ ميليون دلار محصولات کشاورزی به کوبا صادر کرد.