دولت ايران دولت های آمريکا و بريتانيا را متهم به تحريک در درگيريهای اخير منطقه کرد نشين ايران کرده است.

حميد رضا آصفی، سخنگوی وزارت امور خارجه ايران ميگويد ايران شواهد ِ دخالت های آمريکا را در دست دارد، و اين دخالت ها را غير قابل قبول خواند. آقای آصفی ميافزايد گزارشهائی وجود دارد که بعضی از کردها که در خشونت های اخير دست داشته اند در پادگانهای نظامی تحت کنترل بريتانيا در عراق آموزش ديده اند.

دولت آمريکا و انگليس به اتهامات وزارت امور خارجه ايران پاسخی نداده اند. هفته گذشته وزارت امور خارجه آمريکا در مورد گزارشهای رسيده در ارتباط با سرکوبی کردها توسط دولت ايران ابراز نگرانی کرد. و سازمان نظارت بر حقوق بشر نيز از ايران خواست که در مورد گزارش کشته شدن 17 کرد در برخورد با نيروهای امنيتی ايران تحقيق کند.