محمود احمدی نژاد رئيس جمهوری اسلامی ايران، علی لاريجانی ، مشاور آيت اله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و رئيس سابق سازمان صدا و سيما را به عنوان دبير شورايعالی امنيت ملی انتخاب کرده است.

 لاريجانی يک محافظه کار افراطی تلقی می شود و انتصاب او  به مقامی که بر سياست اتمی ايران نظارت می کند، در حالی صورت می گيرد که جمهوری اسلامی برای متوقف ساختن فعاليت های اتمی خود يا روياروئی با امکان تحريم های بين المللی، به شدت زير فشار قرار دارد.

برخی از ناظران نگران آن هستند که او موضع سخت تری در بلندپروازی های اتمی ايران برگزيند.