دکتر ابراهيم بی پروا، با آقای خسرو اکمل،  دبير کل سابق حزب مشروطه ايران، موضوع رياست جمهوری محمود احمدی نژاد و کابينه وی را مورد بررسی قرار داد.

سپس در نيمه دوم برنامه خط های تلفنی استوديو بروی شنوندگان باز شد تا بطور مستقيم و زنده نظرات و پرسشهای خود را با ميهمان برنامه در ميان بگذارند.