پرزيدنت بوش ميگويد وی توسل به زور را برای وادار ساختن ايران به انصراف از برنامه اتمی اش مورد توجه قرار ميدهد، اما فقط به عنوان آخرين چاره.

 آقای بوش که در مزرعه شخصی اش در تکزاس با تلويزيون اسرائيل مصاحبه ميکرد گفت آمريکا و اسرائيل اتفاق نظر دارند که نبايد گذاشت ايران اسلحه اتمی داشته باشد.

 وقتی از آقای بوش پرسيده شد آيا استفاده از زور نيز بخشی از اين تصميم است وی گفت اگر ديپلوماسی با شکست مواجه شود توسل به تمامی راههای ديگر امکان پذير است.

ايران با ردّ پيشنهاد اتحاديه اروپا برای برخورداری از مشوّق های اقتصادی و سياسی در ازای انصراف از برنامه اتمی خود، و ازسرگيری تبديل اورانيوم در هفته گذشته، واشنگتن و اتحاديه اروپا را عصبانی کرده است.

در اينحال، گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان عصر روز شنبه گفت گزينه نظامی عليه ايران نبايد مطرح شود زيرا اين گزينه در گذشته مؤثر واقع نشده است.

 تهران ميگويد برنامه اتمی اش فقط برای مقاصد صلح آميز است. اروپا و آمريکا اخطار داده اند که در صورت عدم همکاری تهران، ايران را برای تحريم های تنبيهی ممکن به شورای امنيت سازمان ملل متحد می برند.