نخست وزير ترکيه بر پای بندی به دموکراسی برغم تشديد خشونت شورشيان تاکيد گذاشته است.

 رجب طيب اردوغان اين تعهد را امروز در جريان ايراد يک سخنرانی برای جمعيتی هزار نفری در شهر کردنشين ديار بکر در جنوب شرقی ترکيه ارائه داد. آقای اردوغان در ميان تدابير شديد امنيتی به جمعيت گفت مناقشه کرد از طريق دموکراسی بيشتر، حقوق مدنی بيشتر، و پيشرفت و کاميابی بيشتر حل و فصل خواهد شد .

از دولت خواسته شده است برای مبارزه با فقر و بيکاری در جنوب شرقی ترکيه اقدامات بيشتری انجام دهد.

ترکيه قبلا محدوديت های فرهنگی و زبان را در جوامع کرد کاهش داده، و در عين حال عهد کرده است به جنگ با تروريست ها ادامه دهد.

حزب کارگران کردستان، موسوم به PPK سال گذشته آتش بس يکجانبه پنج ساله خود را لغو کرد . بيش از سی و هفت هزار نفر طی بيست سال گذشته در جنگ های جدائی طلبی pkk و سربازان ترکيه جان باخته اند.