روزنامه لوموند چاپ پاريس اخيرا گفتگوئی با دکتر جمشيد اسدی استاد دانشگاه آمريکن در پاريس در مورد فعاليت های هسته ای دولت جمهوری اسلامی ايران و پيشنهادات دول اروپائی منتشر کرده است.

به مناسبت اين مصاحبه، محمد رضا شاهيد، مخبر صدای آمريکا در پاريس با آقای جمشيد اسدی به گفتگو نشست و نتيجه آنرا اکنون می شنويد