دانشمندان ميگويند برای نخستين بار يک خرده سياره کشف کرده اند که بيش از يک قمر دارد. فرانک ماکيز اختر شناس دانشگاه کاليفرنيا و همکاران وی کشف خود را در شماره اين هفته مجله " نيچر " ، که در لندن منتشر ميشود اعلام کردند .

دانشمندان ميگويند قمر دوم را در حالی مشاهده کرده اند که به دور خرده سياره " سيلويا ۸۷" در حال گردش بوده است.

اين سياره در فضای بين سياره های مريخ و کيوان قرار دارد. .