دانشمندان ترسيم طرح ژنتيکی محصول  برنج را تکميل کرده اند. پيش بينی ميشود که اين کشف به وفور برخی از انواع محصول برنج در جهان کمک خواهد کرد و از ميزان گرسنگی در کره زمين خواهد کاست.

اين دستاورد ، که در نشريه " نيچر  Nature" بچاپ رسيده است ، حاصل هشت سال کار پژوهشگران ده کشوربه رهبری دانشمندان ژاپن است.

دانشمندان ميگويند طرح ژنتيکی برنج امکان توليد گونه هايی از برنج را ميسر ميسازد که  در برابر خشکسالی و بيماری مقاوم خواهند بود.

دانشمندان ميگويند بيش از نيمی از مردم جهان با غذای روزانه خود برنج ميخورند و پيش بينی ميکنند به موازات ازدياد جمعيت جهان،  تقاضا برای برنج در دو دهه ديگر ۳۰ درصد افزايش يابد.