خانم دکتر رويا طلوعی، فعال حقوق بشر و حقوق زنان در کردستان ايران،  در پی ناآرامی های اخير در شهر سنندج بازداشت شد. پوريا حاجی زاده، همسر خانم دکتر طلوعی در گفتگو با خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا پيرامون پرونده ای که در جريان است و وضعيت خانم طلوعی توضيحاتی داد که در اينجا می شنويد.