دولت آمريکا اعلام کرد که خود را در نگرانی کشورهای اروپايی نسبت به واقعه تجديد فعاليت پايگاه تبديل سازی اورانيوم ايران سهيم می داند.

با اينهمه، مقامات آمريکايی می گويند، نسبت به موفقيت ديپلماسی اروپاييان با ايران در زمينه برنامه هسته ای ايران به کلی مأيوس نيستند. ديويد گولاست، خبرنگار صدای آمريکا در اين زمينه گزارشی تهيه کرده است که اکنون به آگاهی شما می رسد.

US "Shares Concern" of Europeans over Iranian Nuclear Moves

مقامات آمريکايی می گويند، دولت پرزيدنت بوش نسبت به رويدادهای اخير ايران سکوت اختيار کرده است، زيرا هنوز اميدوار است تا کوششهای اروپاييان برای منصرف ساختن ايران در توقف توليد موادی که ميتواند بصورت بالقوه در توليد تسليحات به کار رود، مؤثر واقع شود.

ايران روز شنبه اعلام کرد، حاضر به پذيرفتن امتيازات پيشنهادی اروپاييان در قبال توقف فعاليتهای چرخه سوخت اتمی خود نيست، و از روز دوشنبه فعاليت تبديل سازی اورانيوم را در تأسيسات اتمی اصفهان از نو آغاز کرد.

فيليپ دوست- بلازي، وزير امور خارجه فرانسه در واکنش به فعاليت مجدد ايران، گفت اقدام ايران " بحران بزرگي" به بار آورده است ، حال آنکه، ادم ارلي، سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا نسبت به اقدام ايران، واکنشی محتاطانه تر داشت.

 وزير امور خارجه فرانسه گفت، اقدام ايران به ازسرگيری فعاليتهای تأسيسات فرآوری اورانيوم بطور قطع نقض آشکار توافقنامه ماه نوامبر گذشته با سه کشور اروپايی است. از طرف ديگر آقای ارلی گفت، گرچه بازگشت ايران به فعاليت فرآوری اورانيوم، برخلاف تمايلات و برخلاف توافقهای ايران با سه کشور اروپايی است و گرچه به قول آقای ارلي، ايران بی اعتنايی خود را نسبت به روش بارور سه کشور اروپايی عيان ساخته است، اما اميد می رود ايران به مسير گذشته مذاکرات بازگردد.

سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا می گويد:" نکته ای را که بايد در تمام اين ماجرا به خاطر داشت، اين است که سه کشور اروپايی برای مقابله با اين مسأله پيشنهاد بسيار خوبی تسليم ايران کردند.

ما هم اين پيشنهاد را مورد حمايت قرار داديم و اکنون نيز از اين پيشنهاد پشتيبانی می کنيم." سخنگو می افزايد:" اميدواری ما اين بود که طرفين در ماه اوت به مذاکره بنشينند، اما ايران ظاهراً اين پيشنهاد را رد کرده است، ولی ماهم ، چون گذشته به همکاريهای خود با سه کشور اروپايی ادامه خواهيم داد، تا اين جريان به مسير اصلی خود باز گردد." اروپاييها به ايران پيشنهاد کردند در قبال توقف برنامه توليد چرخه سوخت اتمی که آمريکا مدعی است در جهت توليد تسليحات اتمی است، امتيازات تجاري، تکنولوژی و امنيتی در اختيار ايران قرار دهند.

يک ديپلمات ارشد آمريکا در گفتگو با خبرنگاران گفت، مقامهای دولتی آمريکا به روشنی مايل بوده اند ايران از بازگشايی تأسيسات فرآوری اصفهان صرفنظر کرده و به مذاکره با اروپاييان ادامه دهد. با اين حال، آنها هنوز هم معتقد هستند که می توان ايران را از فعاليتهايی که از هفته گذشته از سر گرفته است، باز داشت، و آمريکا معتقد است "لفاظی و ردو بدل کردن جملات داغ" به تسهيل اين امر کمکی نمی کند.

آقای ارلی همچنين گفت، مقامهای آمريکايی پيش از ملاقات روز سه شنبه با هيئت مديره سازمان بين المللی انرژی اتمی در وين در مورد برنامه اتمی ايران، با سه کشور اروپايی در مورد ايران، از نزديک به مشورت خواهد نشست.

ايالات متحده و سه کشور اروپايی در صدد هستند در صورتيکه ايران دست از فعاليتهای اتمی خود بر ندارد، هيئت مديره سازمان بين المللی انرژی اتمی را که سی و پنج کشور در آن عضويت دارند، متقاعد کنند تا موضوع را برای اعمال تحريمهای احتمالی عليه ايران به شورای امنيت سازمان ملل متحد ارجاع کنند.

ايران ضمن تکذيب قصد توليد سلاحهای اتمي، همچنان بر اين نکته پای می فشارد که قانوناً از حق توليد چرخه سوخت اتمي، در جهت توليد رآکتورهای توليد انرژی برخوردار است و اهدافی کاملاً غير نظامی را دنبال می کند.