کميسر گسترش اتحاديه اروپا می گويد او تقريبا يقين دارد که مذاکره در باره عضويت ترکيه در اتحاديه، مطابق برنامه روز سوم اکتبر آغاز خواهد شد.

" اولی رن" روز سه شنبه در جمع يک گروه غير انتفاعی در هامبورگ گفت اروپا به يک ترکيه باثبات، دمکراتيک و غنی نياز دارد. او اظهار نظر کرد که متوقف ساختن روند توسعه اتحاديه اروپا، آن کشور و کشورهای واقع در غرب بالکان را در يک " گتو" و در شرايطی ناهنجار باقی خواهد گذاشت.