آقای ماشاءالله شمس الواعظين، سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در ايران، در گفتگويی اختصاصی با خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا بمناسبت روز خبرنگار در ايران در رابطه با آخرين اخبار مربوط به همسر آقای اکبر گنجی توضيحاتی داد که توجه شما را به آن جلب می کنيم.