همسر اکبر گنجی روزنامه نگار زندانی ايرانی می گويد ماموران دولت روز دوشنبه خانه او را به هم ريختند، لوازم شخصی اش را بردند و به وی حمله کردند.

معصومه شفيعی گفت ماموران همچنين او را به دستگيری تهديد کردند، و دیسک های کامپيوتر، نوشته ها و اسناد ديگر را ضبط کردند.

اين حمله در حالی صورت گرفت که اکبر گنجی پنجاه و نهمين روز اعتصاب غذای خود را می گذراند.