بريتانيا و استراليا به آمريکا پيوسته اند و هشدار می دهند که ستيزه گران ممکن است به زودی به هدف های غربی در عربستان سعودی حمله کنند.

سفارت بريتانيا در رياض روز دوشنبه در اطلاعيه ای در جايگاه اينترنتی خودهشدار داد گزارش های معتبر حاکی است که تروريست ها در مراحل نهائی طرح ريزی حملات به غربيان و تاسيسات آنها قرار دارند.

 پيشتر، استراليا هشدار مشابهی خطاب به شهروندان خود صادر کرد. روز يکشنبه، سفارت آمريکا در پايتخت عربستان سعودی گفت کنسولگر ها و دفاتر آن به دليل تهديد عليه تاسيسات آمريکا امروز و روز سه شنبه تعطيل خواهند بود.

وزارت کشور عربستان می گويد از فوری بودن يک حمله تروريستی بی اطلاع است.