ارتش نپال می گويد شورشيان مائوئيست در حمله به يک اردوگاه نظامی در ناحيه ای دور افتاده در شمال غربی کشور، دست کم دو سرباز را کشتند و سه نفر را مجروح کردند.

به گفته مقامات نظامی، حمله گروه بزرگی از شورشيان به اردوگاه در ناحيه " کاليکوت" شامگاه يکشنبه آغاز شد و تمام شب طول کشيد.

با رسيدن نيروهای کمکی در بامداد دوشنبه، نبرد مسلحانه پايان گرفت و نيروهای امنيتی به جستجوی مهاجمان پرداختند. اردوگاه برای حفاظت از کارگرانی که سرگرم ساختن جاده ای در آن منطقه فقر زده هستند، تاسيس شده است و حدود ٢٠٠ پرسنل نظامی در آنجا بسر می برند.