گروهی مرکب از ۴۰ کشور آسيائی در پايان جلسه ای در اندونزی، قول داده اند به کوشش برای مبارزه با فقر بيافزايند.

آنها در " اعلاميه جاکارتا" که روز جمعه صادر شد، تعهد خود را به دولتمداری خوب، حکومت قانون و نبرد با فساد تکرار کردند، و گفتند چنين تعهدی بر رشد اقتصادی خواهد افزود و فقر را کاهش خواهد داد.

مقامات اميدوار هستند اعلاميه جاکارتا کشورهای واقع در منطقه آسيا و اقيانوسيه را در اجرای هدف های توسعه هزاره سازمان ملل متحد ، ياری دهد. کاهش ۵۰ درصدی در فقر تا سال ۲۰۱۵ از آن جمله است.