فرمانده ناوگان دريائی روسيه در اقيانوسيه می گويد يک کشتی نجات کشيدن يک زيردريائی و هفت سرنشين آنرا به طرف آبهای کم عمق تر آغاز کرده است.

برخی گزارش ها حاکی است که خدمه ممکن است برای يک روز ديگر اکسيژن داشته باشند. زير دريائی ، روز پنجشنبه در نزديکی شبه جزيره " کامچاتکا" در خاور دور روسيه، در يک تور ماهيگيری به دام افتاد و در عمق تقريبا ۲۰۰ متری آب از حرکت بازماند.

آمريکا، ژاپن و بريتانيا تجهيرات اضطراری به محل فرستاده اند.