فضا پيمای آمريکائی ديسکاوری از ايستگاه فضائی بين المللی جدا شده و سفر دو روزه بازگشت به زمين را آغاز کرده است.  جيم کلی خلبان ديسکاوری، آنرا در اطراف ايستگاه به پرواز در آورد و به خدمه اجازه داد از ايستگاه مدار گرد عکسبرداری کنند. او سپس موتورهای جت فضا پيما را روشن کرد و راهی زمين شد. 

ديسکاوری بامداد روز دوشنبه  با فرود در کيپ کاناورال در ايالت فلوريدا ، به ماموريت سيزده روزه خود پايان ميدهد.

ديسکاوری هنگامی که به ايستگاه فضائی وصل بود، ده ها ُتن تدارکات و تجهيزات تحويل داد. خدمه آن همچنين تکه های معلق شده عايق های حرارتی در جريان پرتاب را از زير دماغه فضاپيما برداشتند.