در ايران، مقامات امنيتی دو نشريه کرد زبان را توقيف کرده اند.

یک روز پس از آن که در زدوخورد بين تظاهر کنندگان کرد و نيروهای انتظامی جمهوری اسلامی، دست کم ۱۱ تن کشته شدند، خبرگزاری جمهوری اسلامی روز پنجشنبه به نقل از " برهان زره تن ُلهونی" مدير مسئول هفته نامه " آشتی" – که به دو زبان کردی و فارسی منتشر می شود – گفت دادسرای سنندج دستور توقيف آنرا صادر کرد.

يک روزنامه نگار کرد در منطقه، به بخش کردی صدای آمريکا گفت روزنامه دو زبانه " آسو" نيز به دليل انتشار گزارش هائی در باره موج اخير اعتراضات در چند شهر کردستان توقيف شده است.