شاهدان کرد درشمال باختری ايران می گويند نيروهای امنيتی ايران روزچهارشنبه درجريان زد وخوردهائی با تظاهرکنندگان درشهرسقز، دست کم ۱۱ تظاهرکننده کرد را ازپای درآوردند. شاهدان عينی درمصاحبه ای با بخش کردی صدای آمريکا گفتند دراين زد وخوردها به ساختمان های دولتی درسقزنيزآسيب وارد آمده است.

به گفته شهود، ماموران پليس درسراسرسقزمستقرشده اند. دولت ايران نسبت به اين گزارش ها هنوزابرازنظر نکرده است.

تظاهرات و زد وخوردهای سقز، تازه ترين موج خشونت هائی است که به دنبال قتل ماه گذشته يک فعال کرد به وسيله ماموران امنيتی ايران، مناطق کردنشين ايران را درخود فرا گرفته است.