هند می گويد ستيزه گران مسلمان به تعداد زياد در اردوگاه هائی در کشمير جمع شده اند و در انتظار هستند از خط آتش بس بگذرند و وارد کشمير هند شوند.

"پراناب ُمخرجی" وزير دفاع هند روز چهارشنبه در پارلمان گفت گزارش های اطلاعاتی حاکی است که اردوگاه های عملياتی در کشمير پاکستان برای آماده نگاهداشتن ستيزه گران فعال شده اند.

ماه پيش، مان موهان سينگ، نخست وزير هند گفت علی رغم آتش بس ۲۰ ماهه با پاکستان، ساختار های اساسی ترور در کشمير پاکستان همچنان باقی است. تحليلگران گفته های وزير دفاع هند را نشانی بر افزايش نگرانی دهلی نو از خشونت در کشمير می دانند. پاکستان هنوز در اين باره اظهار نظر نکرده است.