در تهران، قاضی پرونده اکبر گنجی هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. به گفته يک سخنگوی قوه قضائيه، روز سه شنبه مرد مسلحی که سوار موتورسيکلت بود، مسعود مقدسی را هنگامی که از دفتر کارش خارج می شد، کشت.

مقدسی، رياست دادگاه رسيدگی به پرونده اکبر گنجی روزنامه نويس زندانی را برعهده داشت. او از سال ۲۰۰۱ به دليل انتشار مقالاتی که مقامات دولت جمهوری اسلامی را به قتل های ناراضيان ارتباط می داد، زندانی بوده است.

گنجی در حال حاضر در بیمارستان ميلاد در تهران بستری است. خانواده اش می گويند سلامت او به دلیل بيش از ۵۰ روز اعتصاب غذا، بسرعت رو به وخامت می رود.